جرایم علیه اموال و مالکیت (زراعت)

 

جرایم علیه اموال و مالکیت (زراعت)   دکتر عباس زراعت

حقوق جزای عمومی جلد اول (دکتر اردبیلی )      دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر اردبیلی )       دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزای عمومی جلد سوم (دکتر اردبیلی)       دکتر محمدعلی اردبیلی

حقوق جزای عمومی  میلانی دکتر علی رضا میلانی

حقوق جزای عمومی  میلانی دکتر علی رضا میلانی

حقوق جزای عمومی () – شامبیاتی        دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای عمومی () – شامبیاتی        دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای عمومی () – شامبیاتی        دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای عمومی  و  (زراعت)        دکتر عباس زراعت

حقوق جزای عمومی  زراعت                دکتر عباس زراعت

چکیده حقوق جزای عمومی سلیمی        دکتر صادق سلیمی

محشای قانون مجازات اسلامی (دکتر گلدوزیان )  دکتر ایرج گلدوزیان

شرح قانون مجازات اسلامی – کلیات، مجازات ها (جلد )      دکتر محمد مصدق

شرح قانون مجازات اسلامی – جرایم، مسؤولیت کیفری، ادله اثبات (جلد )          دکتر محمد مصدق

شرح قانون مجازات اسلامی – حدود (جلد  )          دکتر محمد مصدق

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی جلد  (دکتر شمس ناتری)                دکتر محمدابراهیم شمس ناتری

ترمینولوژی حقوق و دعاوی دریایی      حبیب ا… حبیبی

جرم شناسی ابرندآبادی            ژرژ پیکا ترجمه نجفی ابرند آبادی

جرم شناسی (نجفی توانا)        دکترعلی نجفی توانا

راهبرد های موثر کاهش جرم جیمزآلبرت – دیلیپ کی.داس

حقوق جزای بین الملل            دکتر حسین میرمحمد صادقی

حقوق جزای عمومی (ساولانی)             اسماعیل ساولانی

مختصر حقوق جزای عمومی بابک فرهی

حقوق جزای عمومی               بابک فرهی

مختصر حقوق جزای اختصاصی           بابک فرهی

ساده ساز حقوق جزای اختصاصی ( نورمحمدصبری)              نورمحمد صبری

ساده ساز حقوق جزای عمومی (نور محمد صبری)  نورمحمد صبری

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی (کلانتری)    حمیدرضا کلانتری

مجموعه سوالات حقوق جزای اختصاصی (شکری)             رضا شکری

مجموعه سوالات حقوق جزای عمومی(شکری)    رضا شکری

طلایی حقوق جزای عمومی   بابک فرهی

نکات برتر حقوق جزای عمومی و اختصاصی (ساولانی )  اسماعیل ساولانی

قانون مجازات اسلامی (ساولانی)           اسماعیل ساولانی

مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه ) ابو الحسن محمدی  دکترابوالحسن محمدی

اصول فقه کاربردی ج (قافی) حسین قافی – دکتر سعید شریعتی

اصول فقه کاربردی ج (قافی) حسین قافی – دکتر سعید شریعتی

اصول فقه کابردی ج (قافی)   حسین قافی – دکتر سعید شریعتی

ترجمه و تبیین اصول الفقه مظفر ج       عباس زراعت – حمید مسجدسرایی

ترجمه و تبیین اصول الفقه مظفر ج       عباس زراعت – حمید مسجدسرایی

اصول فقه علامه محمدرضا مظفرج          محسن غرویان

اصول فقه دانشگاهی (شب خیز)            محمدرضا شب خیز و عباد محمدتبار

اصول الاستنباط دانشگاهی (ترجمه و تبیین اصول الاستنباط علامه حیدری)      محمدرضا شب خیز

فرهنگنامه اصول فقه              محمدرضا شب خیز

درس هایی ازاصول فقه          دکترمحمدحسین شهبازی

تست مبانی استنباط حقوق اسلامی شهبازی (اصول فقه)       دکتر شهبازی

مجموعه سوالات مبانی استنباط حقوق اسلامی (باقری راد)  ابوالفضل باقری راد

اصول فقه عمومی فرجی        دکتر حمید فرجی

اصول فقه نموداری فرجی      دکتر حمید فرجی

اصول فقه به بیان ساده (باقری راد)       ابوالفضل باقری راد

مجموعه درس و سوالات طبقه بندی شده((موضوعی)) اصول فقه (لطفی)         دکتر اسدالله لطفی

نکات برتر اصول فقه             ابوالفضل باقری راد

سنجش برتر اصول مشاهیردادآفرین

قواعد فقه بخش جزایی داماد   دکتر مصطفی محقق داماد

آیات الاحکام (حقوق مدنی – جزایی) خویی           خلیل قبله ای خویی

جرایم علیه اموال و مالکیت (زراعت)
Rate this post