قانون تجارت درنظم حقوق کنونی(فرحناکیان ) 

 

 

اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم)شهادت،اماره،سوگندواصول عملی           دکتر کاتوزیان

ادله اثبات دعوا (حقوق ماهوی و شکلی)               دکترشمس

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی            منصور قرائی

قانون آیین دادرسی مدنی کمالوند            گروه نشر دادآفرین زیر نظر امیر کمالوند

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی (دکتر دمرچیلی )            دکتر محمد دمرچیلی .دکتر علی حاتمی و محسن قرائی

قانون تجارت درنظم حقوق کنونی(فرحناکیان )     فرشید فرحناکیان

حقوق تجارت به زبان ساده (دکتر عرفانی)            دکتر محمود عرفانی

مقدمه حقوق تجارت (کاویانی)               دکترکورش کاویانی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق شرکت های تجارتی (کاویانی)     دکترکورش کاویانی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق اسناد تجارتی (کاویانی)                دکترکورش کاویانی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق ورشکستگی (کاویانی) دکترکورش کاویانی- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق شرکت های تجاری (پاسبان)        دکترمحمدرضا پاسبان

حقوق تجارت (شرکت های تجاری) جلد  – اسکینی               دکتر اسکینی

حقوق تجارت (شرکت های تجاری) جلد  – اسکینی               دکتر اسکینی

حقوق تجارت (برات ، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) – اسکینی               دکتر اسکینی

حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته) – اسکینی        دکتر اسکینی

حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) – اسکینی       دکتر اسکینی

مختصر حقوق تجارت و قوانین مرتبط  دکترمحمدمهدی توکلی

ساده ساز حقوق تجارت (فرحناکیان)       فرشید فرحناکیان

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت (رضا شکری)            رضا شکری

مجموعه سوالات طبقه بندی حقوق تجارت (دادآفرین)          نیلوفر حسینی

سنجش برتر(حقوق تجارت)    مشاهیردادآفرین

سنجش برتر حقوق تجارت     مشاهیردادآفرین

قانون تجارت نموداری (تلبا)  مهدی تلبا

قانون تجارت (جیبی)              منصور قرائی

آیین دادرسی کیفری جلد آشوری             دکتر محمد آشوری

آیین دادرسی کیفری جلد الهی منش         محمدرضا الهی منش – محمدی مهدی رحیمی

آیین دادرسی کیفری مصدق    دکتر محمد مصدق

شرح آیین دادرسی کیفری

کیفر شناسی (صفاری)            دکتر علی صفاری

حقوق کیفری بین المللی شریعت باقری  دکتر محمد جواد شریعت باقری

تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری        دکتر صادق سلیمی

بایسته های آیین دادرسی کیفری (جوانمرد)           دکتر بهروز جوانمرد

آیین دادرسی کیفری جلد جوانمرد           دکتر بهروز جوانمرد

آیین دادرسی کیفری جلد جوانمرد           دکتر بهروز جوانمرد

آیین دادرسی کیفری – خالقی (جلد )        دکترعلی خالقی

آیین دادرسی کیفری – خالقی (جلد )        دکترعلی خالقی

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری    دکترعلی خالقی

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری (کلانتری)      حمیدرضاکلانتری

ساده ساز آیین دادرسی کیفری صبری    نورمحمد صبری

آیین دادرسی کیفری جلداول (ساولانی)  اسماعیل ساولانی

آیین دادرسی کیفری جلد دوم( ساولانی) اسماعیل ساولانی

مختصر آیین دادرسی کیفری  بابک فرهی

مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ج ساولانی اسماعیل ساولانی

کتاب طلایی آیین دادرسی کیفری           بابک فرهی

مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری (افشین عبداللهی)       دکتر افشین عبداللهی

قانون آیین دادرسی کیفری ساولانی        اسماعیل ساولانی

جرایم علیه اشخاص (میرمحمد صادقی)     دکتر حسین میرمحمد صادقی

جرایم علیه اموال ومالکیت (میرمحمد صادقی)         دکتر حسین میرمحمد صادقی

جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی (میر محمد صادقی)            دکتر حسین میرمحمد صادقی

حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات)       دکتر حسین آقایی نیا

حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)       دکتر حسین آقایی نیا

حقوق جزای اختصاصی ج(جرایم علیه اشخاص) شامبیاتی   دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت – جلد ) – شامبیاتی           دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه مصالح عمومی کشور – جلد ) – شامبیاتی  دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص – جلد ) – شامبیاتی             دکتر هوشنگ شامبیاتی

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص – جلد ) – شامبیاتی           دکتر هوشنگ شامبیاتی

جرایم علیه اشخاص الهی منش               دکتر الهی منش – مرادی اوجقاز

جرایم علیه اشخاص (زراعت)                دکتر عباس زراعت

قانون تجارت درنظم حقوق کنونی(فرحناکیان ) 
Rate this post