اگر کندخوان هستید برای تند خوانی مطالعه کنید …

تندخوانی قسمت اول

اگر کندخوان هستید برای تند خوانی مطالعه کنید …

قسمت اول علت اول: یکی از علت های کند خوانی مطالعهبا لب است .با افراد زیادی که صحبت کردیم بسیاری از آنها با لب و صدا مطالعه می کنند درحالی که این مسئله موجب کاهش سرعت مطالعه می شود.سعی کنید لب های خود را ببندید و صرفا با چشم مطالعه کنید؛ اگر نمی توانید، از چسب استفاده کنید!!! بعد عادت کردن به مطالعه باچشم سرعت بیشتری خواهید داشت. علت دوم : دچار یکنواختی می شویم!!(که طبیعی است و علت روانشناسی دارد) برای فرار از این چالش، گوشی خود را تنظیم کنید که هر ۱۰ دقیقه آلارم ملایم بزند تا به شما هشدار بدهد که باید سریع مطالعه کنید. این کار شما را از یکنواختی بیرون می آورد؛ اما بعد عادت به تندخوانی دیگر نیازی به چسب و  آلارم نخواهد بود. راه حل ها ساده به نظر می رسند اما این ها موجب موفقیت شده اند…. موفق باشید

اگر کندخوان هستید برای تند خوانی مطالعه کنید …
Rate this post