ایجاب و قبول؛درس⬅️ مدنی:

✅✅ ایجاب و قبول؛درس⬅️ مدنی:
هدف ، بیان چند نکته ی مهم است نه بیان تمام مطالب این بحث:

✅نکته 1 : اگر ایجاب کننده مدتی برای ایجاب تعیین کند مثلا بگوید این ایجاب 30 روزه است یعنی به مدت ایجاب ملتزم شده است( تعهد نموده که در مدت 30 روز مال را به شخص دیگری نفروشد) اگر در این مدت مال را به دیگری بفروشد این فروش غیر نافذ است. دقت کنیم شخص ایجاب کننده در این مدت نمی تواند مال را به دیگری بفروشد اما اگر ایجاب کننده در این مدت فوت شود یا محجور شود این ایجاب از بین می رود…بعد از ازبین رفتن ایجاب ، طرف مقابل نمی تواند قبول کند چون ایجابی وجود ندارد.

✅نکته 2 : اگر وکیل فروش مالی را ایجاب کند ، بعد از این ایجاب ، وکیل فوت کند یا محجور شود این ایجاب از بین می رود. وکیل به عنوان مثال بود. نمایندگان دیگر نیز که ایجاب کننده هستند اگر این موارد حاصل شود ایجاب ازبین می رود.

✅نکته 3: ایجاب کننده در چه صورتی می تواند از ایجابی که با نامه انجام داده است عدول کند؟
یعنی نامه ی اول حاوی ایجاب است نامه ی دوم حاوی عدول از ایجاب:

1. نامه ی دوم زودتر از نامه ی اول برسد( نامه ی عدول از ایجاب، زودتر از نامه ی ایجاب برسد)
2. نامه ی دوم و اول همزمان برسند(یعنی نامه ی عدول از ایجاب همزمان با نامه ی ایجاب برسد)در این موارد ایجاب ازبین می رود.
موفق باشید..??

ایجاب و قبول؛درس⬅️ مدنی:
Rate this post