دانلود + کتاب + مدنی شیرین و فرهاد بیات

 دانلود رایگان کتاب قانون . جزوه , تست و فایل های صوتی در کانال حقوق  تلگرام گروه (   شامل دروس  مدنی ، جزا ، تجارت . دادرسی مدنی و کیفری ، اصول و متون فقه ، ثبت . حسبی  و ... نموداری . چکیده . تلخیص ۱ و ۲ دکتر شهبازی قربانی و ...) ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و ، ارشد و مشاوران حقوقی سال 98
pdf
@weblaw کانال تلگرام

 

 

تست اصول فقه سمیرا محمدی
تست اصول فقه سمیرا محمدی

بهترین جزوه + جزای عمومی ادامه خواندن دانلود + کتاب + مدنی شیرین و فرهاد بیات